Jehu Harjoitus

/47
0

Jehu harjoitus 1

Aineisto:

Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -julkaisu (pdf) >>

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje >> (Luvut 3, 5 ja 6)

Pelastusopiston Koulutusmateriaalit-verkkosivu >>,  jossa:

 • 26 videolinkkiä otsikolla "Oheisilla videoilla esitellään uudet selvitysmallit" (tulossa)
 • 9 PETS-kalvosarjaa (kalvoja ja pdf) otsikolla "Materiaalia pelastuslaitosten työpaikkakoulutuksiin"

Pelastustoimen VIRVE -viestiohje >>

 • Luvut 4, 5, 7 (7.1 ja 7.2) sekä luku 9

1 / 47

Jos radioyhteyttä ei synny tai kuuluvuus on huono, niin VÄLTÄ

2 / 47

UHPS (Ultra High Pressure System) on korkeapainejärjestelmä, joka muodostaa sammutteen veden ja vaahdotteen kanssa. Sammutteen sekaan voidaan lisätä vaahdotetta _________ % välillä.

3 / 47

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa siitä, kun

4 / 47

Pelastusjoukkue koostuu:

5 / 47

Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien ja paloa osastoivien rakenteiden palonkestovaatimukset ovat yleensä ___________ .

6 / 47

Korkeapainesammutuslaitteet ovat korkeapainejärjestelmiä, joiden sammute on vesi. Korkeapainelaitteiden sammutusteho perustuu veden pieneen pisarakokoon (___________) ja pisaroiden suureen yhteenlaskettuun pinta-alaan (eli jäähdytystehoon), jäähdytykseen ja tukahdutukseen.

7 / 47

Yli __________ rakennuksiin ja 3 - __________ puukerrostaloihin on määräysten mukaan asennettu selvitysten helpottamiseksi porrashuoneisiin kiinteät sammutusvesiputkistot eli ns. kuiva- tai märkänousujohdot. Nousuputkivaatimuksissa on lisäksi pelastuslaitoskohtaisia alueellisia ohjeistuksia

8 / 47

Heittosammutin
Kertakäyttöinen sammutin, jonka toiminta perustuu hienojakoisten alkali- ja alkalimetallihiukkasten muodostumiseen aerosolin muodostavan aineen palamisen yhteydessä. Aerosoli sisältää 70 % kaasua ja 30 % kiinteitä kaliumhiukkasia. Sammutusvaikutus on ______________.

9 / 47

Riskiruutu muodostuu

10 / 47

1 litra vettä (=1 kg) tuottaa 100° C asteista vesihöyryä _______ litraa

11 / 47

CAFS (CompressedAir Foam System) sammutteessa on vaahdotetta _______ %

12 / 47

Lentotähystystoiminnassa mahdollisesta tulipalosta ilmoitetaan hätäkeskukseen __________-puheryhmässä

13 / 47

Tilapäisesti pelastustoimintaa johtava henkilö voi ______________________ , ______________________ sekä ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön pelastamiseksi ja suojaamiseksi sekä onnettomuudesta aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi ja onnettomuuden seurauksien lieventämiseksi.

14 / 47

Nimeä huoneistopalon vaiheet:

 1. Alkupalo
 2. ___________________
 3. hiipuva palo
Question Image

15 / 47

Jauhesammutin vai vaahtosammutin?

_________________ käytetään, kun palaviin pintoihin ja palokohteeseen päästään suoraan käsiksi.

16 / 47

Alkusammutustiedustelu. Vahvuudella 1+5 alkusammutustiedustelussa on:

17 / 47

Pelastusryhmän perustyönjako vahvuudella 1+3 ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä pelastusryhmän johtajan tehtävänä on tiedustelu ja ryhmän toiminnan johtaminen sekä toiminta suojaparissa. Tarvittaessa hän osallistuu __________________.

18 / 47

Pelastustoiminnan johtajan toiminnan yleiset tavoitteet ovat:
1.  ______________________________________________
2. käytettävissä olevien voimavarojen tarkoituksenmukainen jakaminen
3. eri toimialojen, organisaatioiden ja yksiköiden yhteistoiminnan järjestely
4. johtamisjärjestelmän selkeä ja yksinkertainen toimeenpano
5. ______________________________________________

19 / 47

Korkeapainesammutuslaitteiksi katsotaan ne laitteet, jotka tuottavat yli 20 baarin paineen. Tyypillisesti paine on kuitenkin luokkaa ___________ bar.

20 / 47

Avunsaantiaikaa mitataan

21 / 47

Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä:

(valitse oikeat vastaukset)

22 / 47

Pelastustoimen johtamisessa voidaan soveltaen käyttää seuraavia periaatteita (Pelastusopisto, Johtamisen tiimi):

23 / 47

Pelastustoimintaan kuuluu pelastuslain 32 §:n mukaan ainakin seuraavat 4 toimintaa:

(valitse oikeat vaihtoehdot)

24 / 47

Alkuselvityksiä ovat:

25 / 47

Pisarakoolla on suuri merkitys jäähdytysvaikutukseen. Esimerkiksi keskimääräisen pisaran koon ollessa luokkaa 0,4 mm (sumusuihkussa
käytettävää pisarakokoa) yhdestä litrasta vettä syntyy pisaroita, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin _____ m2. Keskimääräisen pisaran koon
ollessa luokkaa 0,08 (mikropisaran koko) yhdestä litrasta vettä syntyy pisaroita, joiden yhteen laskettu pinta-ala on noin 75 m2.

26 / 47

Pelastusyhtymä koostuu

27 / 47

Riskitason tarkoituksena on osoittaa, missä ruuduissa

28 / 47

Korkeapainesammutuslaitteiden käyttöpaine on 60 – 300 bar, veden virtaaman ollessa ___________ litraa minuutissa ja jopa _____ litraa/minuutissa.

29 / 47

Pienpisara- ja epäsuorassa sammutuksessa optimaaliseksi pisarakooksi on arvioitu n.
_____ .

30 / 47

A- ja B kiireellisyysluokan tehtäviin hälytettäviä pelastustoiminnan muodostelmia ovat:

(valitse oikeat vaihtoehdot)

31 / 47

Sammutussuihkut ja vesivirrat rakennuspaloissa

 1. Järeä suihkuputki ________ l/min
 2. Suihkuputki C-liittimellä ________ l/min
 3. Vesitykki ________ l/min
 4.  Pistosuihkuputki ________ l/min

32 / 47

Tehokas pelastustoiminta katsotaan alkavaksi tulipaloissa, kun

33 / 47

Johtamisprosessi. Valitse oikea vaihtoehto

Question Image

34 / 47

Vaahtokalustoselvitys (1+3). ________ liittää välisekoittimen työjohtoon ja laittaa välisekoittimen imuletkun vaahtonesteastiaan sekä valvoo vaahtonesteen jatkuvaa syöttöä. Tarvittaessa _______ säätää vaahtoliuoksen seossuhdetta.välisekoittimesta.

35 / 47

Pelastusryhmän perustehtävät sammutustehtävässä ovat seuraavat:

36 / 47

Ensitoimenpiteisiin kuluvalla ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu _________________  ja sellaiseen ensimmäiseen _________________  , joka mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen.

37 / 47

Pelastusryhmä koostuu

38 / 47

Radioliikenteen kultaiset säännöt:

 • harkitse mitä aiot sanoa
 • kuuntele / seuraa muodostuuko yhteys
 • muista tangentin oikea käyttö (tangentti pohjaan, vihreä valo + merkkiääni, puhu sitten vasta)
 • älä huuda, puhu normaalilla äänelläsi ja noin 5 – 10 sentin etäisyydellä mikrofonista
 • ___________________________
 • kuuntele aina vastapuolen lähetys loppuun
 • ___________________________
 • seuraa liikennettä, pysy tilanteen tasalla ja oikeassa ryhmässä
 • lopeta yhteys selvästi
 • noudata liikennekuria

39 / 47

Pelastusajoneuvossa on syytä olla riittävän suuret ja tehokkaat alkusammuttimet ammattilaiskäyttöön, vähintään:

40 / 47

Rakennusten paloluokat.

Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Kantavien ja paloa osastoivien rakenteiden palonkestovaatimukset ovat vähintään ____________.

41 / 47

Tilanteeseen osallistuvat resurssit
ilmoittautuvat pelastustoimen johtajalle
PE _______  –ryhmässä.

42 / 47

Cobran vesivirtaama on noin 60 -70 litraa minuutissa käyttöpaine noin ______ bar.

43 / 47

Pelastusryhmän tulee kyetä ensitoimenpiteinä heti palopaikalle saavuttuaan seuraavaan:

 • Ihmisten pelastamiseksi, ympäristön suojaamiseksi, palon rajoittamiseksi tai sammuttamiseksi ____________________ tai muilla täydentävillä sammutusmenetelmillä on kyettävä turvaamaan tilanne.

44 / 47

Avunsaantiaika alkaa siitä, kun

45 / 47

Kodinkonepaloista eniten paloja aiheuttaa ___________ n. 700kpl/v, näissä tapauksissa palon syy on ollut
ihmisen toiminta.

46 / 47

Hätäkeskukset päivystävät seuraavia, hätäkeskusalueen pelastuslaitosten yhteysryhmiä
ja yhteistoimintaan tarkoitettuja puheryhmiä:

47 / 47

Jauhesammutin vai vaahtosammutin?

________________ käytetään palon ollessa täyden palon vaiheessa tai silloin jos kohteesta muodostuu paljon savua ja palavaan materiaaliin ja pintoihin ei päästä käsiksi.