Jehu Harjoitus

/47
0

Jehu harjoitus 1

Aineisto:

Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -julkaisu (pdf) >>

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje >> (Luvut 3, 5 ja 6)

Pelastusopiston Koulutusmateriaalit-verkkosivu >>,  jossa:

 • 26 videolinkkiä otsikolla "Oheisilla videoilla esitellään uudet selvitysmallit" (tulossa)
 • 9 PETS-kalvosarjaa (kalvoja ja pdf) otsikolla "Materiaalia pelastuslaitosten työpaikkakoulutuksiin"

Pelastustoimen VIRVE -viestiohje >>

 • Luvut 4, 5, 7 (7.1 ja 7.2) sekä luku 9

1 / 47

Tilanteeseen osallistuvat resurssit
ilmoittautuvat pelastustoimen johtajalle
PE _______  –ryhmässä.

2 / 47

Pisarakoolla on suuri merkitys jäähdytysvaikutukseen. Esimerkiksi keskimääräisen pisaran koon ollessa luokkaa 0,4 mm (sumusuihkussa
käytettävää pisarakokoa) yhdestä litrasta vettä syntyy pisaroita, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin _____ m2. Keskimääräisen pisaran koon
ollessa luokkaa 0,08 (mikropisaran koko) yhdestä litrasta vettä syntyy pisaroita, joiden yhteen laskettu pinta-ala on noin 75 m2.

3 / 47

Alkuselvityksiä ovat:

4 / 47

Pelastustoimintaan kuuluu pelastuslain 32 §:n mukaan ainakin seuraavat 4 toimintaa:

(valitse oikeat vaihtoehdot)

5 / 47

UHPS (Ultra High Pressure System) on korkeapainejärjestelmä, joka muodostaa sammutteen veden ja vaahdotteen kanssa. Sammutteen sekaan voidaan lisätä vaahdotetta _________ % välillä.

6 / 47

Jos radioyhteyttä ei synny tai kuuluvuus on huono, niin VÄLTÄ

7 / 47

Tehokas pelastustoiminta katsotaan alkavaksi tulipaloissa, kun

8 / 47

Avunsaantiaikaa mitataan

9 / 47

Jauhesammutin vai vaahtosammutin?

_________________ käytetään, kun palaviin pintoihin ja palokohteeseen päästään suoraan käsiksi.

10 / 47

Pelastusajoneuvossa on syytä olla riittävän suuret ja tehokkaat alkusammuttimet ammattilaiskäyttöön, vähintään:

11 / 47

1 litra vettä (=1 kg) tuottaa 100° C asteista vesihöyryä _______ litraa

12 / 47

Nimeä huoneistopalon vaiheet:

 1. Alkupalo
 2. ___________________
 3. hiipuva palo
Question Image

13 / 47

Heittosammutin
Kertakäyttöinen sammutin, jonka toiminta perustuu hienojakoisten alkali- ja alkalimetallihiukkasten muodostumiseen aerosolin muodostavan aineen palamisen yhteydessä. Aerosoli sisältää 70 % kaasua ja 30 % kiinteitä kaliumhiukkasia. Sammutusvaikutus on ______________.

14 / 47

Korkeapainesammutuslaitteiden käyttöpaine on 60 – 300 bar, veden virtaaman ollessa ___________ litraa minuutissa ja jopa _____ litraa/minuutissa.

15 / 47

Alkusammutustiedustelu. Vahvuudella 1+5 alkusammutustiedustelussa on:

16 / 47

Avunsaantiaika alkaa siitä, kun

17 / 47

Yli __________ rakennuksiin ja 3 - __________ puukerrostaloihin on määräysten mukaan asennettu selvitysten helpottamiseksi porrashuoneisiin kiinteät sammutusvesiputkistot eli ns. kuiva- tai märkänousujohdot. Nousuputkivaatimuksissa on lisäksi pelastuslaitoskohtaisia alueellisia ohjeistuksia

18 / 47

Pelastustoiminnan johtajan toiminnan yleiset tavoitteet ovat:
1.  ______________________________________________
2. käytettävissä olevien voimavarojen tarkoituksenmukainen jakaminen
3. eri toimialojen, organisaatioiden ja yksiköiden yhteistoiminnan järjestely
4. johtamisjärjestelmän selkeä ja yksinkertainen toimeenpano
5. ______________________________________________

19 / 47

Pelastusryhmän tulee kyetä ensitoimenpiteinä heti palopaikalle saavuttuaan seuraavaan:

 • Ihmisten pelastamiseksi, ympäristön suojaamiseksi, palon rajoittamiseksi tai sammuttamiseksi ____________________ tai muilla täydentävillä sammutusmenetelmillä on kyettävä turvaamaan tilanne.

20 / 47

Riskiruutu muodostuu

21 / 47

Johtamisprosessi. Valitse oikea vaihtoehto

Question Image

22 / 47

A- ja B kiireellisyysluokan tehtäviin hälytettäviä pelastustoiminnan muodostelmia ovat:

(valitse oikeat vaihtoehdot)

23 / 47

Rakennusten paloluokat.

Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Kantavien ja paloa osastoivien rakenteiden palonkestovaatimukset ovat vähintään ____________.

24 / 47

Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien ja paloa osastoivien rakenteiden palonkestovaatimukset ovat yleensä ___________ .

25 / 47

Hätäkeskukset päivystävät seuraavia, hätäkeskusalueen pelastuslaitosten yhteysryhmiä
ja yhteistoimintaan tarkoitettuja puheryhmiä:

26 / 47

Lentotähystystoiminnassa mahdollisesta tulipalosta ilmoitetaan hätäkeskukseen __________-puheryhmässä

27 / 47

Cobran vesivirtaama on noin 60 -70 litraa minuutissa käyttöpaine noin ______ bar.

28 / 47

Radioliikenteen kultaiset säännöt:

 • harkitse mitä aiot sanoa
 • kuuntele / seuraa muodostuuko yhteys
 • muista tangentin oikea käyttö (tangentti pohjaan, vihreä valo + merkkiääni, puhu sitten vasta)
 • älä huuda, puhu normaalilla äänelläsi ja noin 5 – 10 sentin etäisyydellä mikrofonista
 • ___________________________
 • kuuntele aina vastapuolen lähetys loppuun
 • ___________________________
 • seuraa liikennettä, pysy tilanteen tasalla ja oikeassa ryhmässä
 • lopeta yhteys selvästi
 • noudata liikennekuria

29 / 47

Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä:

(valitse oikeat vastaukset)

30 / 47

Pelastustoimen johtamisessa voidaan soveltaen käyttää seuraavia periaatteita (Pelastusopisto, Johtamisen tiimi):

31 / 47

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa siitä, kun

32 / 47

Ensitoimenpiteisiin kuluvalla ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu _________________  ja sellaiseen ensimmäiseen _________________  , joka mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen.

33 / 47

Pelastusryhmän perustehtävät sammutustehtävässä ovat seuraavat:

34 / 47

Pelastusyhtymä koostuu

35 / 47

Korkeapainesammutuslaitteiksi katsotaan ne laitteet, jotka tuottavat yli 20 baarin paineen. Tyypillisesti paine on kuitenkin luokkaa ___________ bar.

36 / 47

CAFS (CompressedAir Foam System) sammutteessa on vaahdotetta _______ %

37 / 47

Jauhesammutin vai vaahtosammutin?

________________ käytetään palon ollessa täyden palon vaiheessa tai silloin jos kohteesta muodostuu paljon savua ja palavaan materiaaliin ja pintoihin ei päästä käsiksi.

38 / 47

Riskitason tarkoituksena on osoittaa, missä ruuduissa

39 / 47

Kodinkonepaloista eniten paloja aiheuttaa ___________ n. 700kpl/v, näissä tapauksissa palon syy on ollut
ihmisen toiminta.

40 / 47

Korkeapainesammutuslaitteet ovat korkeapainejärjestelmiä, joiden sammute on vesi. Korkeapainelaitteiden sammutusteho perustuu veden pieneen pisarakokoon (___________) ja pisaroiden suureen yhteenlaskettuun pinta-alaan (eli jäähdytystehoon), jäähdytykseen ja tukahdutukseen.

41 / 47

Pienpisara- ja epäsuorassa sammutuksessa optimaaliseksi pisarakooksi on arvioitu n.
_____ .

42 / 47

Tilapäisesti pelastustoimintaa johtava henkilö voi ______________________ , ______________________ sekä ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön pelastamiseksi ja suojaamiseksi sekä onnettomuudesta aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi ja onnettomuuden seurauksien lieventämiseksi.

43 / 47

Pelastusryhmän perustyönjako vahvuudella 1+3 ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä pelastusryhmän johtajan tehtävänä on tiedustelu ja ryhmän toiminnan johtaminen sekä toiminta suojaparissa. Tarvittaessa hän osallistuu __________________.

44 / 47

Vaahtokalustoselvitys (1+3). ________ liittää välisekoittimen työjohtoon ja laittaa välisekoittimen imuletkun vaahtonesteastiaan sekä valvoo vaahtonesteen jatkuvaa syöttöä. Tarvittaessa _______ säätää vaahtoliuoksen seossuhdetta.välisekoittimesta.

45 / 47

Pelastusjoukkue koostuu:

46 / 47

Sammutussuihkut ja vesivirrat rakennuspaloissa

 1. Järeä suihkuputki ________ l/min
 2. Suihkuputki C-liittimellä ________ l/min
 3. Vesitykki ________ l/min
 4.  Pistosuihkuputki ________ l/min

47 / 47

Pelastusryhmä koostuu